Процедура за избор на доставчици по проект „ЕЛЕМЕНТИ НА УСПЕХА”

Процедура за избор на доставчици по проект „ЕЛЕМЕНТИ НА УСПЕХА”

„ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА”
Публикация   02:09     13 Jul, 2017 /     Върджин Груп България   /     831

Във връзка с проект „ЕЛЕМЕНТИ НА УСПЕХА”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0241-C01/06.03.2017 г., по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът „ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА”.

Дата на публикуване на настоящата покана: 13.07.2017 г.
Срок за подаване на оферти: 21.07.2017 г., 23:59 ч.

Тръжна документация