ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЕЛЕМЕНТИ НА УСПЕХА”

ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЕЛЕМЕНТИ НА УСПЕХА”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД
Публикация   01:10     19 Apr, 2017 /     Върджин Груп България   /     724

От 06.03.2017 г. ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД започна изпълнението на проект „ЕЛЕМЕНТИ НА УСПЕХА” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0241-C01 по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”. Проектът ще се осъществи в гр. София, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер 558 800.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 391 160.00 лв., 70% от допустимите разходи по проекта.
Общата цел на проекта е свързана с развитие и укрепване на управленския капацитет и подобряване на експортните предимства на ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез подкрепа за специализирани услуги и чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги за интегриране на бизнес процесите в предприятието.
Поставените специфични цели кореспондират със заложените дейности, наличния административен капацитет и готовност за техническа осъществимост в предприятието:
– въвеждане и прилагане на системи за управление в съответствие с международно признати стандарти, в следствие на което ще се осигури и гарантира качеството по отношение на информационната сигурност и опазването на околната среда на продуктите и услугите, предлагани от българското предприятие на европейския и световен пазар;
– въвеждане и прилагане на ИКТ базиран софтуер за управление на основните бизнес процесите (BPM), което пряко ще допринесе за увеличаване на конкурентоспособността, експортния потенциал и подобряване бизнес процесите на предприятието..
Всички услуги и доставки по проекта ще бъдат извършени съгласно принципа за добро стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.