Официални правила игра на Телекабел

Официални правила игра на Телекабел

Официални правила за провеждане на Онлайн игра на „Телекабел“ и AXN
Публикация   01:03     07 Nov, 2016 /     Върджин Груп България   /     463

1. Период за участие:
Периодът за участие в Онлайн играта на „Телекабел“ и AXN /“Играта“/ е от 00:00 ч. на 7.11.2016 г. до 23:59 ч. на 5.12.2016 г. включително.

2. Организатори:
2.1. „Телекабел“ АД, ул. „Царица Йоанна“ № 29, гр. Пазарджик 4400, ЕИК 822120615, ЗДДС № BG822120615, МОЛ: Ангел Чавдаров Василев /“Телекабел“/ и каналите AXN, AXN Black и AXN White, представлявани от „Върджин Груп България” ЕООД, ЕИК 200987896, със седалище и адрес на управление в гр. София 1618, район „Овча купел“, ж. к. „Овча купел“, ул. „Любляна“ № 42 Б, бл. 1, вх. 1, ет. 2, ап. 3, представлявано от управителя Ивайло Руменов Иванов /“Върджин“/.
2.2. Facebook Inc. не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

3. Правила за участие /“Правилата“/:
3.1. Участник в Играта може да бъде всяко лице, което:
3.1.1. е настоящ абонат на „Телекабел“ и е заплатило последната дължима месечна абонаментна такса или
3.1.2. се е абонирало за услугите на „Телекабел“ през периода за участие в Играта – от 00:00 на 7.11.2016 г. до 23:59 ч. на 5.12.2016 г. включително, и е заплатило месечна абонаментна такса в посочения период.
3.2. Участниците, които не могат да докажат с касова бележка или друг валиден документ, че са извършили плащане съгласно предходната точка 3.1., нямат право да участват в Играта.
3.3. В случай, че лице, което не е било абонат на „Телекабел“ в периода на провеждане на Играта, все пак участва, „Телекабел“ запазва правото си да обяви участието му за невалидно, в случай, че името му бъде изтеглено сред печелившите.
3.4. В томболата за разпределяне на Наградите имат право да участват само пълнолетни лица, навършили 18-годишна възраст, считано към 6.11.2016 г.
3.5. Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на Наградите участници, които:
3.5.1.Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от Играта;
3.5.2.Не изпълняват или не отговарят на някое от условията на настоящите Правила;
3.5.3.Използват нередовни, неоторизирани или дублирани профили във Facebook.
3.6. В Играта нямат право да участват служители на Организаторите, агенти и промоутъри (включително членове на техните семейства), подразделения, дъщерни дружества и филиали на Организаторите, както и други, свързани юридически лица.

4. Механизъм на играта
4.1. Играта се провежда в офисите/ касите на „Телекабел“.
4.2. Участието в Играта се реализира в периода по т. 1 от тези Правила при следните условия:
4.2.1. Участниците маркират правилния от три възможни отговора на въпросa, зададен на гърба на рекламната листовка и поставят листовката в предназначената за целта урна в касата на „Телекабел“.
4.3. Всеки участник има право само на едно участие в Играта, независимо колко пъти е давал отговор на въпрос по предходната точка 4.2 в офис на „Телекабел“.
4.4. С регистрацията си за участие по реда на точка 4.2. от тези Правила, съответният участник безусловно приема и се съгласява с настоящите Правила, задължава се да ги спазва, както и да изпълнява всяко решение, взето от Организаторите, включително всяко тълкуване на Правилата.
4.5. Печелившите участници носят отговорност за всички разходи във връзка с Наградите, включително за деклариране на Наградите и заплащане на данъци /ако такива се дължат.
5. Награди
Наградите в настоящата Игра са: 1 /един/ брой мобилен телефон SONY XPERIA X COMPACT /F5321 BK и 1 /един/ брой телевизор SONY KDL-40W705C LED /“Наградите“/.
6. Определяне на печелившите участници. Получаване на Наградите.
6.1. Печелившите участници се определят чрез томбола на случаен принцип сред всички участници, отговорили правилно на въпрос съгласно точка 4.2 от настоящите Правила. Техните имена ще бъдат обявени в сайта на „Телекабел“ – www.telekabel.bg и на официалната Facebook страница на „Телекабел“ на адрес: www.facebook.com/telekabeltv/ , на 9.12.2016 г.
6.2. Всеки участник има право само на 1 награда, т.е. не може един участник да спечели и двете Награди.
6.3. Спечелените Награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност или каквато и да е друга равностойност. Печелившите участници нямат право да преотстъпват или прехвърлят по какъвто и да било начин на трети лица правото си да получат Наградите.
6.4. Печелившите участници следва да изпратят три имена, точен адрес и телефонен номер за връзка на електронен адрес: v.papazova@tcnbg.com не по-късно от 13ч. на 14.12.2016 г.
6.5. Наградите ще бъдат връчени на печелившите участници от Организаторите, на определени от Организаторите място, ден и час. Организаторите не носят отговорност за щети нанесени върху Наградите след връчването им на печелившите участници.
6.6. Ако в рамките на разумни срокове Наградите не бъдат раздадени, Организаторите не са задължени да организират нова томбола.

7. Ограничения на отговорността:
7.1. Организаторите не носят отговорност за: грешни или подвеждащи имена; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.
7.2. Организаторите не отговарят: а) в случай, че Наградите не могат да бъдат получени, предоставени или реализирани поради невъзможност печелившият участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградите или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност Наградите да бъдат предоставени, поради обстоятелства на непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.
7.3. Организаторите не носят отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предоставят Наградите, в случай, че регистрацията на даден участник в Играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.
7.4. Организаторите не носят отговорност за липсващи или загубени регистрации във Facebook.
7.5. Организаторите имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторите не дължат каквато и да е компенсация на участниците.
7.6. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта. При всякакви злоупотреби, които пряко или косвено могат да бъдат използвани за влияние върху Играта, при съмнения за извършване на такива, както и при действия или бездействия на участник, които биха могли да увредят, накърнят, опетнят или дискредитират името, имиджа и/или репутацията на Организаторите, „Телекабел“ има право да дисквалифицира съответния участник, като в този случай „Телекабел“ не е длъжно да мотивира или обяснява дисквалификацията.
7.7. Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име.
7.8. Организаторите не носят отговорност за качеството на Наградите. Рекламации се предявяват към производителя или дистрибутора на конкретната награда, съгласно действащото законодателство на Република България.
7.9. Всеки участник обезщетява изцяло и предпазва Организаторите и техните поделения, филиали, дъщерни дружества, управители, длъжностни лица, служители и представители, всички спонсори на Играта, ако има такива, както и всички трети лица, свързани с разработването и провеждането на Играта /наричани заедно „Обезщетените Страни”/ по отношение на всякакви и всички искове, вреди, загуби, претенции, основания за започване на съдебно производство, производства, разходи и/или задължения в резултат на или възникнали във връзка с, или за които се твърди, че са в резултат на или свързани с:
а. Кандидатстване на участник, участие, опит за участие или невъзможност за участие в Играта;
б. Представяне/участие и/или Използването от Обезщетените страни на представяне/участие (и/или на част от такова);
в. Неспазване от страна на участник на настоящите Правила или на някой от приложимите закони, подзаконови нормативни актове или разпоредби;
г. Неразрешено използване от страна на участник, както е приложимо, на име, образ, глас, работен продукт, търговско наименование (бранд), търговска марка, лого на физическо или юридическо лице;
д. Нарушаване или предполагаемо нарушаване на гаранция, декларация или право, предоставено от участник във връзка с Играта;
е. Приемане и/или използване на Наградите;
ж. Всяко право или полза, предоставени от участник на Организаторите във връзка с Играта;
з. Небрежност на участник или нарушаване от негова страна на всяко право на интелектуална собственост на трета страна, лична неприкосновеност или друго право.

8. Други условия
8.1. Настоящите Правила са достъпни на интернет страницата на „Телекабел“: http://www.telekabel.bg/ и на интернет страницата на „Върджин Груп България“ ЕООД: http://virgin.bg/ .
8.2. Организаторите си запазват правото да удължават, отлагат или анулират Играта, както и по всяко време да изменят и допълват настоящите Правила без уведомление. Измененията и промените в Правилата, включително промяна на Наградите или съответни дати, се извършват с публикуването им на интернет страниците по предходната точка 8.1. и влизат в сила от датата на публикуването им.
8.3. С участието си в Играта, участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се обработват от „Телекабел“ за целите на организиране и провеждане на Играта, включително да се предоставят на трети лица ангажирани с организиране на Играта и предоставяне на Наградите. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват от „Телекабел“ при условията на Закона за защита на личните данни. За избягване на всякакво съмнение, Върджин няма да обработва каквито и да било лични данни на участниците в Играта, включително на печелившите участници.
8.4. Печелившите участници се съгласяват да участват в последващи Играта рекламни активности, като „Телекабел“ си запазва правото да използва имената и адресите на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне, без печелившите участници да получават допълнително възнаграждение за това.
8.5. С регистрирането си за участие в Играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на „Телекабел“ правото да публикува имената на спечелилите на сайта и на официалната Facebook страница на „Телекабел“.

8.6. Настоящите Правила влизат в сила от 00:00 ч. на 07.11.2016 г.
9. Обработване на лични данни във връзка с Играта
9.1. Данни за администратора на лични данни:
Име: „Телекабел“ АД, ул. „Царица Йоанна“ № 29, гр. Пазарджик 4400, ЕИК 822120615, ЗДДС № BG822120615, МОЛ: Ангел Чавдаров Василев (наричано по-долу за краткост: “Администратор на лични данни” или „Телекабел“)
Идентификационен номер на Администратора на лични данни: 72353.
9.2. Правно основание на обработването на лични данни от „Телекабел“:
Свободно изразеното, конкретно и информирано съгласие на участника служи като правно основание за обработването на лични данни. Съгласието е предоставено въз основа на информацията, посочена в тези Правила, включително в настоящата точка 9. Предоставянето на личните данни ще се смята за даване на съгласието на участника за обработване, съхраняване и използване на личните данни.
9.3. Обхват на обработваните от „Телекабел“ лични данни:
При регистрация, участниците предоставят на „Телекабел“ своите имена (фамилия, бащино и собствено име), пълен адрес, телефонен номер и електронна поща.
9.4. Цели на обработването на лични данни:
Целите на обработването на лични данни са следните:
● да се използват личните данни за информиране на печелившите участници;
● да се направи връзка с печелившите участници с цел предоставяне на Наградите;
● да се направи връзка с печелившите участници с цел участие в последващи Играта рекламни активности.
9.5. Продължителност на обработването на лични данни:
9.5.1. Периодът на oбработване на личните данни започва с предоставянето на личните данни.
9.5.2. Администраторът на лични данни заличава личните данни в рамките на 10 дни след последния ден на Играта.
10. Друга информация:
10.1. Администраторът на лични данни обработва личните данни съгласно приложимото национално и европейско законодателство, както и в съответствие с вътрешните актове на Администратора относно обработването на лични данни и приложимите мерки за тяхната защита.
10.2. Администраторът на лични данни може да възложи обработването на личните данни „обработващ лични данни“ по смисъла на чл. 24 от Закона за защита на личните данни.
10.3. Участниците могат да поискат информация по отношение на обработването на лични данни, коригирането или изменянето на техните лични данни по всяко време в писмо, адресирано до Администратора на лични данни, на посочения по-горе адрес на управление на „Телекабел“.
10.4. Участниците могат да възразят пред Администратора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това.

11. Правни спорове
11.1. Организаторите на Играта не носят отговорност и не следва да бъдат въвличани в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху Наградите, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.
11.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организаторите и участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентните институции.
11.3. Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.