ABOUT USТръжна процедура

Днес, 13.10.2016 г., обявяваме тръжна процедура във връзка с изпълнението на договор
BG16RFOP002-2.001-1283 „Разширяване на капацитета на “ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ“
ЕООД, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
Тръжна документация