За Нас


Елементи на успеха

Проект с наименование “Елементи на успеха” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0241-С01 от 06.03.2017. с
бенефициент ВЪРДЖИН ФРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД е финансиран от Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. съфинансираан от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България.


„Върджин Груп България“ ЕООД притежава сертификация на система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008.


derti1_2

“ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД е бенефициент по сключен
договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001
-1283-С01 и изпълнява проект “Разширяване на капацитета на
“ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за предоставяне на повече и по-качествени услуги”,
по процедура BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения
капацитет в МСП”, финансиран в рамките на Оперативна програма
“Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 със средства осигурени от Европейския
фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Проектът е насочен към повишаване на капацитета и увеличаване на
възможностите за развитие на експортния потенциал на „ВЪРДЖИН ГРУП
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД чрез инвестициии в нови технологии за подобряване на
работните процеси и ресурсната ефективност и ефикастност на компанията.

Осъществяването на проекта ще допринесе за постигането на устойчиви
резултати по отношение дейноста на фирмата. В резултат от изпълнението на
предвидените дейности ще се окаже пряк положителен ефект върху
вътрешните фактори обуславящи конкурентоспособността на предприятието, а
именно нивото на материално-техническата база, оптимизация на ресурсното
обезспечаване, ефективността на дружеството и надежността на предлаганите
услуги.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 526
050.00 лв., от които 312 999.75лв. европейско и 55 235.25 лв. национално
съфинансиране.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 20.06.2017 г.

Тръжна процедура

Днес, 13.10.2016 г., обявяваме тръжна процедура във връзка с изпълнението на договор
BG16RFOP002-2.001-1283 „Разширяване на капацитета на “ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ“
ЕООД, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
Тръжна документация